home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę 10 maja br. Polacy w Holandii mogą głosować wyłącznie osobiście. Gdzie to będzie możliwe? I do kiedy można zarejestrować się w spisie wyborców?

W niedzielę 10 maja br. w godzinach od 07:00 do 21:00 odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie za granicą odbywa się jednak na nieco innych zasadach, niż w Polsce. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, wyborcy przebywający poza granicami Polski, będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście, w specjalnie utworzonych obwodach głosowania. Należy jednak przypomnieć, że 6 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP, zarządzonych w 2020 roku. Obecnie podlega ona rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku, w formie głosowania korespondencyjnego. Póki co wiadomo jednak tyle, że Polacy w Holandii mogą głosować wyłącznie osobiście. Gdzie to będzie możliwe? I do kiedy można zarejestrować się w spisie wyborców?

Głosowanie w Holandii

Obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą, utworzone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z 20 kwietnia br. W Holandii utworzono dwa takie obwody:

  • Obwód nr 90: Haga I – Ambasada RP, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
  • Obwód nr 91: Haga II – Ambasada RP (dawny WPHI), Van Lennepweg 51, 2597 LG Den Haag.

Rejestracja w spisie wyborców

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą, jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Polacy przebywający w Holandii mają dwie możliwości zarejestrowania się w spisie wyborców: poprzez osobiste zgłoszenie do konsula lub korzystając z elektronicznego spisu wyborców. Zgłoszenia można dokonać do czwartku 7 maja br., do godziny 24:00.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze znajduje się przy ul. Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag. Pełne dane kontaktowe Wydziału znajdziesz tutaj.

Możliwe jest również samodzielne dokonanie zgłoszenia poprzez skorzystanie z Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborców E-Wybory.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego polskiego dowodu osobistego. Ponadto, w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, należy podać miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce). Zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców E-Wybory.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzenia II tury wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe.

II tura wyborów

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej, niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie. Może ono odbyć się 14 dni po terminie pierwszego głosowania. A to oznacza, że ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja br., w godzinach od 07:00 – 21:00.

W przypadku przeprowadzenia II tury wyborów, wyborca, który nie zarejestrował się w spisie wyborców do dnia 7 maja br., może zarejestrować się do ponownego głosowania. Może tego dokonać po terminie pierwszego głosowania i najpóźniej w trzecim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja br. do godziny 24:00.

Konsul nie wydaje zaświadczeń

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, konsul nie będzie wydawał zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie tejże komisji.

Kto może głosować?

Prawo wybierania Prezydenta RP, w obwodzie utworzonym za granicą, mają osoby, które:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
  • nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

 

 

Źródło: GOV.PL

Foto: Moja Limburgia

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze