Polityka prywatności/Privacybeleid

Polityka prywatności

 1. Definicje

  Administrator – Firma jednoosobowa Anna’s Writing Room, Właściciel i Wydawca portalu Moja Limburgia.

  Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania poprzez społeczną tożsamość, w tym m.in. IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii.

  Portal – prowadzony przez Administratora serwis internetowy Moja Limburgia, znajdujący się pod adresem www.mojalimburgia.nl.

  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jego usług opisanych w Polityce prywatności.

 2. Informacje o Portalu

  Właścicielem, Wydawcą i Administratorem Portalu jest firma Anna’s Writing Room, która posiada wszelkie prawa do Portalu (w tym tekstów, elementów graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych, itd.). Każdy element portalu podlega holenderskim i międzynarodowym przepisom prawnym.

 3. Dane Kontaktowe

  Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w imieniu Portalu jest Administrator, z siedzibą przy Ariënsstraat 15, 6006 ZA Weert, KvK: 56831072.

 4. Istota Polityki Prywatności

  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Administrator zbiera dane, w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Portalu. Cel zbierania tych danych opisaliśmy szczegółowo w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności.

  Dane osobowe Użytkowników Portalu są starannie przetwarzane i zabezpieczane. W trakcie przetwarzania danych będziemy przestrzegać wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, określanego jako GDPR (General Data Protection), a w Holandii znanego pod nazwą AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming), czyli Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in., że będziemy:

  • za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności jasno określać cel przetwarzania danych osobowych;
  • ograniczać nasz zbiór danych osobowych wyłącznie do tych, które potrzebne są do celów zgodnych z prawem;
  • w przypadkach wymagających pozwolenia na wykorzystanie danych, najpierw będziemy prosić o wyraźne udzielenie zgody na przetwarzanie ich;
  • podejmować stosowne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, a także wymagać tego od stron, które będą przetwarzały te dane w naszym imieniu;
  • szanować prawo Użytkownika do zapytania o wgląd w jego dane osobowe, ich korektę lub usunięcie.

  W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu będziemy je wykorzystywać. Zachęcamy do uważanego przeczytania niniejszej Polityki Prywatności.

  Niniejsza Polityka Prywatności zastępuje Oświadczenie o ochronie prywatności, aktualizowane ostatnio w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

  Niniejszą Politykę Prywatności sporządzono w dniu 23 maja 2018 roku. Informacje o aktualizacjach będą pojawiały się na końcu niniejszego dokumentu.

 5. W jakim celu zbierane są dane osobowe?

  Wykorzystanie danych osobowych
  Korzystając z naszych usług Użytkownik pozostawia określone dane. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie te dane osobowe, które dostarczone zostały bezpośrednio przez Użytkownika w ramach żądanej przez niego usługi lub przy których dostarczeniu wyraźnie zaznaczono, że będą one przez nas przetwarzane.

  W celach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności wykorzystujemy następujące dane:

  • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania)
  • adres rozliczeniowy faktury
  • adres e-mail
  • dane dotyczące płatnika i płatności
  • nazwa Użytkownika
  • płeć
  • data urodzenia
  • adres IP.

  Rejestracja
  Przy niektórych częściach naszej usługi wymagana jest uprzednia rejestracja Użytkownika. Po zarejestrowaniu przechowujemy podane przez Użytkownika dane osobowe, za pośrednictwem wybranej przez niego Nazwy Użytkownika. Dane przechowujemy po to, by Użytkownik nie musiał każdorazowo ponownie ich wypełniać, abyśmy mogli skontaktować się z nim w ramach wykonywania zobowiązań umowy, fakturowania i płatności oraz po to, by móc zaoferować Użytkownikowi przegląd produktów i usług, z których u nas korzysta.

  Danych, które powiązane są z Nazwą Użytkownika, nie będziemy przekazywać osobom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne w ramach realizacji umowy, którą z nami zawrze, albo jeśli będzie to wymagane przez prawo. W przypadku podejrzenia oszustwa lub nadużycia zaistniałego na naszej stronie internetowej, mamy prawo przekazania danych osobowych właściwym organom.

  Dostępność portalu
  Za pośrednictwem naszego portalu Użytkownik może otrzymać dostęp do obszaru zarządzania, w którym sam może dokonać ustawień, w tym także dotyczących podawania i zmiany danych osobowych.

  Realizacja zamówień
  W przypadku, gdy Użytkownik składa u nas zamówienie (na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy), do jego realizacji wykorzystujemy jego dane osobowe. Jeżeli jest to konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, możemy przekazać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim. Więcej na ten temat przeczytasz w niniejszej Polityce Prywatności.

  Reklama
  Oprócz informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej, informacje na temat naszych nowych produktów i usług możesz uzyskać:

  • za pośrednictwem maila
  • poprzez media społecznościowe: Facebook, Twitter, LinkedIn.

  Formularz kontaktowy
  Na Portalu oferujemy możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Po wypełnieniu go lub wysłaniu do nas e-maila, przesłane przez Użytkownika dane osobowe będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będzie to potrzebne do prawidłowej obsługi, w odniesieniu do zawartości e-maila Użytkownika lub charakteru formularza.

  Ciasteczka
  W ramach oferowanych usług, należący do Administratora Portal używa plików cookie (ciasteczka). Więcej informacji na temat korzystania z ciasteczek znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

  Portale społecznościowe
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, jak Facebook, Twitter, LinkedIn). Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem fanpage’a, w tym: informowania Użytkowników o aktywności Administratora na Portalu, promowania usług oraz komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem mediów społecznościowych w celu promowania własnej marki, czy budowania i utrzymania związanej z nią społeczności.

 6. Kto jest odbiorcą danych osobowych?

  Dane osobowe Użytkownika zdecydowanie nie będą przekazywane osobom trzecim do celów komercyjnych.
  Na naszej stronie znajdują się jednak przyciski przekierowujące do mediów społecznościowych. Za ich pośrednictwem zarządcy tych usług mogą zbierać dane osobowe Użytkownika.

  Administrator zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać posiadanych danych osobowych i adresów e-mail Użytkowników Portalu podmiotom gospodarczym i firmom, w celu osiągnięcia korzyści materialnych i dalszego przetwarzania ich.

  Administrator oświadcza, że zarządca serwera i hostingu dla Portalu jest wyłącznie odbiorcą danych osobowych i nie przetwarza ich dla własnych celów.

  Witryny osób trzecich
  Niniejszej Polityki prywatności nie stosuje się do stron internetowych osób trzecich, które powiązane są z Portalem za pośrednictwem linków. Nie możemy zagwarantować, że wymienione wyżej osoby trzecie będą obchodzić się z danymi osobowymi Użytkownika w sposób wiarygodny i bezpieczny. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron przed skorzystaniem z nich.

 7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą tak długo, jak długo potrzebne one będą do celów, dla których zostały zgromadzone lub wykorzystane. Wyjątkiem jest wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku dane będą zniszczone, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, zgodnie z wymogami prawa holenderskiego.

  Istnieją jednak konkretne okresy przechowywania w innych przepisach prawa, których muszą przestrzegać wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa. Na podstawie przepisów podatkowych dane klientów, potrzebne do sporządzenia faktury, będziemy przechowywać 7 lat.

  Po upłynięciu terminu przechowywania, nieużywane dane zostaną zniszczone.

 8. Zabezpieczenia

  Podejmujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ograniczenie nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych. W szczególności podejmujemy następujące działania:

  • dostęp do danych osobowych jest zabezpieczony Nazwą Użytkownika i hasłem
  • korzystamy z programów antywirusowych, które są regularnie aktualizowane
  • korzystamy z bezpiecznych połączeń (Secure Sockets Layer lub SSL), dzięki którym wszelkie informacje pomiędzy Tobą a naszą stroną będą chronione po wpisaniu danych osobowych.
 9. Prawa użytkownika do zarządzania danymi osobowymi

  Każdy Użytkownik ma Prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, które są w posiadaniu Portalu, a tym samym Administratora. Użytkownik ma w szczególności prawo do wyżej wymienionych czynności w przypadku niezgodności i/lub niekompletności tych danych. Albo w przypadku, gdy dane przestały stanowić cel przetwarzania ich, w rozumieniu przedstawionym w niniejszej Polityce prywatności.

  W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki prywatności lub pytań w zakresie prawa do wglądu, zmiany lub usunięcia danych osobowych, Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych:
  Anna’s Writing Room
  Weert, 6006ZA, Ariënsstraat 15
  M: kontakt@mojalimburgia.nl
  T: 06-41850474 (tylko wiadomości tekstowe).

 10. Prawo do zgłaszania zastrzeżeń

  Użytkownik ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Zastrzeżenia należy zgłaszać drogą elektroniczną, wysyłając e-maila na adres: kontakt@mojalimburgia.nl.

 11. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

  Jeżeli dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, wysyłając maila z informacją o swojej decyzji na adres kontakt@mojalimburgia.nl.

 12. Prawo do złożenia skargi

  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym jest tu Urząd ds. danych osobowych (Autoriteit Personsgegevens).

 13. Przekazywania danych osobowych i konsekwencje odmowy

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług oferowanych przez Portal (zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy) lub działań poprzedzających zawarcie umowy w ramach tej usługi, na żądanie tej osoby. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora, ale nie jest do tego zobowiązany prawnie.

  Konsekwencją nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika będzie odstąpienie przez Administratora Portalu od usługi, do wykonania której dane osobowe Użytkownika były potrzebne.

 14. Czy istnieje automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie i jakie są tego konsekwencje?

  Administrator informuje, że na stronie Portalu wykorzystywany będzie automatyczny dobór reklam, w oparciu o wcześniejszą aktywność Użytkownika na Portalu. Wykorzystywany przez nas rodzaj profilowania nie wywołuje skutków prawnych wobec Użytkownika.

  Na stronie Portalu nie wykorzystuje się funkcji zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 15. Zmiany w polityce prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wskazane jest regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności tak, by być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.

  Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018 roku

  – – – – –

Privacybeleid

 1. Definities

  Beheerder – een eenmansbedrijf Anna’s Writing Room, Eigenaar en Uitgever van het Moja Limburgia portaal.

  Persoonlijke gegevens – alle informatie over een persoon identificeerbaar door sociale identiteit, inclusief IP adres, locatiegegevens en informatie verzameld via cookies en andere technologieën.

  Website – de door de Beheerder onderhouden website Moja Limburgia, te vinden op www.mojalimburgia.nl.

  Gebruiker – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt of services beschreven in het Privacybeleid gebruikt.

 2. Informatie over de website.

  Anna’s Writing Room is de Eigenaar, de Uitgever en de Beheerder van de Website. De Beheerder heeft alle rechten op de Website (inclusief teksten, grafische elementen, foto’s, applicaties, databases, enz.). Elk element van de Website is onderworpen aan Nederlandse en internationale wettelijke voorschriften.

 3. Contactgegevens

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens namens de Website is de Beheerder, gevestigd aan de Ariënsstraat 15, 6006 ZA Weert, KvK: 56831072.

 4. De kern van het Privacybeleid

  In verband met het gebruik van de Website door de Gebruiker, verzamelt de Beheerder gegevens in het kader van het bieden van bepaalde diensten, tevens informatie over de activiteiten van de Gebruiker op de Website. Het doel van het verzamelen van deze gegevens wordt gedetailleerd beschreven in punt 5 van dit Privacybeleid.

  De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Tijdens de verwerking van gegevens zal de Beheerder voldoen aan de eisen van de verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie nummer 2016/679 van 27 april 2016, betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die bekend staat als GDPR (General Data Protection) en in Nederland bekend is als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit Privacybeleid;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • de Gebruiker eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin zijn toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen en dat ook eisen van partijen die in van opdracht ons persoonsgegevens zouden verwerken;
  • het recht van de Gebruiker respecteren om zijn persoonsgegevens op zijn aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

  Deze Privacybeleid vervangt Privacyverklaring die laatst op 10 april 2017 bijgewerkt was.

  Dit Privacybeleid is opgesteld op 23 mei 2018. Informatie over updates van deze Privacybeleid is te lezen aan het einde van dit document.

 5. Met welk doel worden persoonlijke gegevens verzameld?

  Gebruik van persoonsgegevens
  Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de Gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door hem gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacybeleid genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • factuuradres
  • e-mailadres
  • betalingsgegevens
  • uw nickname
  • geslacht
  • geboortedatum
  • IP-adres.

  Registreren
  Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet de Gebruiker zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam, de door hem opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat de Gebruiker deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij hem kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die de Gebruiker bij ons heeft afgenomen.

  Wij zullen de aan de Gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die de Gebruiker met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  Toegang portaal
  Met ons portaal kan de Gebruiker toegang krijgen tot een beheeromgeving waar hij zelf zaken kan instellen, opgeven en wijzigen.

  Afhandelen bestelling
  Wanneer de Gebruiker bij ons een bestelling (voor een kleine advertentie of reclame) plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van zijn persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling, kunnen wij persoonsgegevens van de Gebruiker ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in dit Privacybeleid.

  Reclame
  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via sociale media: Facebook, Twitter, LinkedIn.

  Contactformulier
  Op de Website bieden wij de mogelijkheid om het contactformulier te gebruiken.

  Als de Gebruiker een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die hij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van zijn e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Cookie
  Als onderdeel van de aangeboden diensten maakt de Website van de Beheerder gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Cookiebeleid.

  Sociale media
  De Beheerder verwerkt persoonlijke gegevens van de Gebruikers die Beheerderprofielen in sociale media bezoeken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

  Deze gegevens worden alleen verwerkt in verband met het uitvoeren van een fanpage, waaronder: aan Gebruikers informatie over de activiteiten van de Beheerder op het portal verstrekken, het promoten van door de Beheerder uitgevoerde diensten en de communicatie met de Gebruikers via sociale media om het eigen merk van de Beheerder te promoten en/of de gemeenschap die ermee verbonden is te bouwen en onderhouden.

 6. Wie is de ontvanger van persoonlijke gegevens?

  De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
  Op onze Website zijn echter sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelt de Beheerder persoonlijke gegevens van de Gebruiker.

  De Beheerder verplicht zichzelf er toe om niet de persoonlijke gegevens en e-mailadressen van de Gebruiker te delen met derden om materiële voordelen te verkrijgen en deze verder te verwerken.

  De Beheerder verklaart dat de beheerder van de server en hosting van de Website, alleen de ontvanger van de persoonlijke gegevens is en deze niet verwerkt voor eigen doeleinden.

  Websites van derden
  Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 7. Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens?

  De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden opgeslagen zolang ze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. De uitzondering is de intrekking van de toestemming van de Gebruiker voor de verwerking van persoonlijke gegevens. In dit geval worden de gegevens vernietigd, tenzij verdere verwerking nodig zal zijn, bijvoorbeeld om claims vast te stellen en te verdedigen, zoals door de Nederlandse wetgeving vereist is.

  Er zijn echter specifieke bewaartermijnen in andere wetten waaraan alle organisaties en ondernemingen zich moeten houden. Op basis van belastingregels zullen we de facturen met daarop vermelde klantgegevens, 7 jaar lang te bewaren.
  Nadat de opslagperiode is verlopen, worden ongebruikte gegevens vernietigd.

 8. Beveiliging

  De Beheerder neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • toegang tot persoonlijke gegevens is beveiligd en afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord,
  • wij maken gebruik van een antivirusprogramma dat regelmatig word bijgewerkt en uitgevoerd,
  • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 9. Gebruiksrechten voor het beheren van persoonlijke gegevens

  Elke Gebruiker heeft recht om zijn persoonlijke gegevens te bekijken, die in het bezit van de Website en de Beheerder zijn. De Gebruiker kan die gegevens zowel bekijken, als wijzigen en verwijderen. In het bijzonder geeft de Gebruiker het recht om bovengenoemde acties uit te voeren in geval van onvolledigheid en/of incorrectie van deze gegevens. Of in het geval dat deze gegevens niet langer het doel van de verwerking zijn, zoals gedefinieerd in dit Privacybeleid is.

  Voor vragen over ons Privacybeleid of vragen betreffende inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
  Anna’s Writing Room
  M: kontakt@mojalimburgia.nl
  T: 06-41850474 (alleen tekstberichten)

 10. Het recht om bezwaar te maken

  De Gebruiker heeft het recht om bezwaren in te brengen tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.
  Bezwaren moeten per e-mail worden ingediend: kontakt@mojalimburgia.nl.

 11. Het recht om uw toestemming in te trekken

  Als de persoonlijke gegevens waren aan de Beheerder via de toestemming van de Gebruiker overgebracht, heeft de Gebruiker het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit doet de Gebruiker door een e-mail met informatie over zijn beslissing te sturen naar het adres: kontakt@mojalimburgia.nl.

 12. Het recht om een klacht in te dienen

  De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder. De bevoegde instantie is hier de Autoriteit Persoonsgegevens.

 13. Verstrekking van persoonlijke gegevens en gevolgen van weigering

  De overdracht van persoonlijke gegevens door de Gebruiker is vrijwillig. Het is echter noodzakelijk om op verzoek van die persoon diensten van de Beheerder aan te bieden (het plaatsen van een advertentie of reclame), of om precontractuele activiteiten rondom deze dienst uit te voeren.

  De Gebruiker kan zijn toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens door de Beheerder, maar hij is dit niet wettelijk verplicht.

  Als gevolg van het niet instemmen met de verwerking van persoonsgegevens door de Gebruiker, zal de Beheerder van het Portal zich terugtrekken uit de dienst, waarvoor de persoonsgegevens van de Gebruiker nodig waren.

 14. Is er automatische besluitvorming of profilering en wat zijn de consequenties?

  De Beheerder informeert, dat op de Website de automatische selectie van de advertenties zal worden gebruikt. Deze zal worden gebaseerd op de eerdere activiteit van de gebruiker op de Portal. Het type profilering dat we gebruiken heeft echter geen rechtsgevolgen voor de Gebruiker.

  De Website maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 15. Wijzigingen in het Privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Laatste update: 23 mei 2018.

  – – – – –