Wyłączenie odpowiedzialności/Disclaimer

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Moja Limburgia, zwana dalej Portalem, niniejszym udziela Użytkownikowi dostępu do strony www.mojalimburgia.nl, na której publikuje teksty, zdjęcia i inne materiały.

 

Co za tym idzie, Portal zastrzega sobie prawo do modyfikacji jego zawartości lub usunięcia znajdujących się na nim elementów, bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika.

 

Informacje zawarte na Portalu nie mają charakteru wiążącego oraz nie stanowią konkretnej oferty w celu zawarcia umowy.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Portal zobowiązuje się do możliwie częstego uzupełniania i/lub częstej aktualizacji zawartości. Pomimo tych starań może się zdarzyć, że treści zawarte na Portalu będą niepełne i/lub nieprawidłowe.

 

Dostępne na Portalu materiały oferowane są bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub zastrzeżenia ich poprawności. W każdej chwili mogą być one zmienione, bez uprzedniego informowania o tym na Portalu.

 

W szczególności wszystkie zawarte na Portalu ceny zamieszczone są z zastrzeżeniem możliwych błędów programowania lub pisowni. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z takich błędów. Na podstawie takich błędów nie będzie też zawierana żadna umowa.

 

Może się zdarzyć, że zawartość Portalu będzie częściowo otrzymywana i zamieszczana automatycznie. Portal dołoży wszelkich starań, by zawartość taką aktualizować i/lub uzupełniać możliwie często. Pomimo tego, może się zdarzyć, że treści te będą niekompletne, nieaktualne i/lub nieprawidłowe.

 

Użytkownicy będą mogli samodzielnie umieszczać treści na stronie Portalu, w kategorii Ogłoszenia. Zasady kontroli i zamieszczania ogłoszeń opisano szczegółowo w odrębnym, dostępnym na Portalu regulaminie. Ogólnie Portal nie będzie prowadził uprzedniej kontroli redakcyjnej, a skargi dotyczące treści tworzonych przez Użytkowników będą gruntownie badane i w razie konieczności Portal będzie podejmował odpowiednie kroki. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Użytkownik może skontaktować się z Portalem za pomocą formularza kontaktowego.

 

Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nim treści lub usługi osób trzecich, do których linki znajdują się na Portalu.

 

Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści zawartych na Portalu leżą po stronie firmy Anna’s Writing Room oraz jej licencjodawców i odwiedzających.

 

Kopiowanie, rozpowszechnianie i każda inna forma użycia tych treści jest niedozwolona bez pisemnego zezwolenia Anna’s Writing Room, za wyjątkiem i wyłącznie w zakresie przewidzianym w odrębnie określonych przepisach obowiązującego prawa (jak prawo o cytatach), o ile nie określono tego inaczej i w stosunku do konkretnych treści.

 

Nie zezwala się na wykorzystanie strony i jej elementów (takich jak zdjęcia, materiały wideo i aplikacje interaktywne) należących do Portalu w ramach struktury frameset lub przetwarzania innych stron za pośrednictwem hotlinków, jeżeli powoduje to niejasności co do pochodzenia tych treści.

Disclaimer

 

Moja Limburgia, hierna te noemen Portal, verleent u hierbij toegang tot www.mojalimburgia.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Portal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Portal spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op Portal aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Portal.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op Portal onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

De inhoud van Portal wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Portal doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

 

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Portal (in de categorie Advertenties). Controlevoorschriften en het plaatsen van advertenties wordt in detail beschreven in regelgeving, apart beschikbaar op de Portal. In het algemeen Portal oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Portal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Anna’s Writing Room en haar licentiegevers en bezoekers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anna’s Writing Room, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.