home artykuły, dziecko, poradnik, prawo, z ostatniej chwili Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka, oparta jest o zasadę dobrowolności. Staje się jednak obowiązkowa, jeżeli chcesz ubiegać się o polski dokument tożsamości dla dziecka lub nadanie mu numeru PESEL.

Z mocy prawa, małoletnie dziecko, którego (w momencie urodzenia) co najmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, automatycznie również uzyskuje obywatelstwo polskie. Aby jednak fakt ten mógł nabrać mocy prawnej, musi zostać odnotowany przez odpowiedni urząd. Pomoże tu, oparta na dobrowolności, transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia. Dzięki niej, oficjalny odpis aktu urodzenia, który został wystawiony za granicą, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce. Na czym dokładnie polega transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia? Kto może wystąpić z wnioskiem o transkrypcję? Jakie dokumenty potrzebne są do dokonania transkrypcji holenderskich aktów urodzenia? I czy dokonanie jej, jest jednoznaczne z nadaniem numeru PESEL? Przeczytasz o tym poniżej.

Na czym polega transkrypcja?

Transkrypcja, to nic innego, jak rejestracja zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego. Polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Transkrypcji dokonuje się najczęściej w związku z urodzeniem się dziecka poza granicami Polski. Ma na celu umożliwienie wydania mu dokumentu paszportowego, potrzebna jest również przy postępowaniu prowadzonym w celu potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Po dokonaniu transkrypcji, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu urodzenia. Akt ten zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

Zgodnie z treścią art. 73 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, akt stanu cywilnego, potwierdzający np. urodzenie dziecka, może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego, na wniosek osoby zainteresowanej (lub z urzędu). Warto podkreślić, że nie jest to nasz obowiązek – transkrypcja oparta jest o zasadę dobrowolności.

Kiedy zasada dotycząca transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego staje się obowiązkowa? W momencie, w którym obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Albo, kiedy ubiega się o polski dokument tożsamości (np. dla dziecka) lub nadanie numeru PESEL.

Kto może wystąpić o transkrypcję?

Wystarczy jedno z rodziców. Przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje bowiem konieczności obecności obojga rodziców przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka.

Zgodnie z art. 104 ust. 4 wspomnianej ustawy, wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, dotyczący dokonania transkrypcji, może również złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające tej transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji. Chodzi tu o osoby niespokrewnione lub instytucje. Przypadki składania wniosków o transkrypcję przez osoby wykazujące interes prawny w transkrypcji, rozpatrywane są indywidualnie.

Foto: Moja Limburgia

Transkrypcja holenderskich aktów urodzenia

W przypadku transkrypcji holenderskich aktów urodzenia, należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
  • wniosek o transkrypcję, który pobierzesz w urzędzie konsularnym;
  • oryginał holenderskiego aktu urodzenia dziecka, który zawiera imiona i nazwiska rodziców;
  • akt uznania ojcostwa w przypadku dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich;
  • jeżeli holenderski akt urodzenia nie został sporządzony na druku międzynarodowym – tłumaczenie tego aktu, wykonane przez tłumacza przysięgłego lub holenderskiego konsula;
  • jeżeli jeden z rodziców nie posiada polskiego aktu urodzenia, a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka, potrzebny będzie także oryginał aktu urodzenia tego rodzica. Uwaga: o ile z przepisów nie wynika inaczej, może być wymagane poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające użycie go w innym państwie (apostil). Dostarczony akt urodzenia musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Kierujemy go do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub korzystamy w pośrednictwa konsula.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze. Pamiętajmy przy tym, że jedyną metodą umawiania spotkań w sprawach konsularnych jest rejestracja poprzez internetowy system zapisów E-KONSULAT.

Wszelkie dokumenty, które są sporządzone w języku obcym i na formularzach innych, niż druki wielojęzyczne, należy przedłożyć z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Może to być tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości, tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach UE lub EOG oraz konsul.

Zgodnie z taryfą opłat konsularnych,  opłata za dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia wynosi obecnie 50 euro (tłumaczenie dokumentów przez konsula liczone jest osobno).

Nadanie numeru PESEL i znaki diaktryczne

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia nie oznacza automatycznego nadania numeru PESEL, jak to się dzieje w przypadku urodzenia dziecka w Polsce. O jego nadanie należy złożyć osobne podanie.

Może się zdarzyć, że holenderski akt urodzenia dziecka, nie zawiera polskich znaków diaktrycznych. W takim wypadku należy złożyć wniosek o dostosowanie pisowni w akcie sporządzonym w wyniku transkrypcji, do reguł pisowni polskiej. Albo wniosek o sprostowanie danych w oparciu o akt małżeństwa lub akty urodzenia rodziców.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Hadze, do którego link podaliśmy wyżej.

Źródło: Ambasada RP w Hadze

Foto: Shutterstock

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze