home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili Wybory parlamentarne 2019: jak głosować w Holandii?

Wybory parlamentarne 2019: jak głosować w Holandii?

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. Jak głosować w Holandii? Prawo do głosowania ma każdy obywatel Polski. Chcąc głosować za granicą, musi jednak spełnić kilka warunków.

Do tej pory wyborcy przebywający poza granicami Polski, mogli wziąć udział w wyborach bez wychodzenia z domu. Po zgłoszeniu chęci udziału w głosowaniu otrzymywali pakiet wyborczy, który – po wypełnieniu go – odsyłali. Jednak na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, głosowanie korespondencyjne za granicą zostało zniesione. Od tej pory głosowanie korespondencyjne możliwe jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy przebywający za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania, utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Jakie warunki muszą spełnić Polacy chcący wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2019, które odbędą się 13 października? Jak i gdzie będzie można głosować w Holandii? O tym, w poniższym artykule.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mają osoby, które:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
 • nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiadają ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 • zostały wpisane do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach, zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców, sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia, wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można również dokonać samodzielnie, poprzez skorzystanie z elektronicznego systemu rejestracji wyborców e-wybory. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko wyborcy,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • miejsce pobytu za granicą,
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego,
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można także dokonać w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze, w następujący sposób:

 • e-mailowo na adres: konsulat@msz.gov.pl,
 • pisemnie (listem) na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag,
 • ustnie w siedzibie Konsulatu,
 • telefonicznie, nr tel.: +31 70 79 90 121, +31 70 79 90 122, + 31 70 79 90 130,
 • faksem, nr faksu: +31 70 79 90 147.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 roku włącznie.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwego konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. W przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Gdzie głosować w Holandii?

Obywatele polscy przebywający za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania, utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze, zostało utworzonych 5 obwodów głosowania: nr 133 w Hadze, nr 134 w Amsterdamie, nr 135 w Bredzie, nr 136 w Groningen oraz nr 137 w Meterik.

Wybory parlamentarne odbędą się w dniu 13 października 2019 roku, w godzinach od 07:00 do 21:00.

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  Ambasada RP w Hadze

Foto: Pixabay, media społecznościowe Ambasady RP w Hadze

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze