home artykuły, poradnik, praca, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Co musisz wiedzieć o systemie fazowym?

Co musisz wiedzieć o systemie fazowym?

 

System fazowy ma zastosowanie do pracowników tymczasowych, zatrudnionych w agencjach pośrednictwa pracy tymczasowej. Co musisz o nim wiedzieć? Poniżej wyjaśniamy, czym jest system fazowy według organizacji branżowych ABU i NBBU.

Najkrócej, system fazowy można opisać jako ciąg faz, przez które przechodzi pracownik tymczasowy, przy czym z każdą kolejną fazą zyskuje on więcej praw. Przejście z jednej fazy do drugiej uzależnione jest m.in. od czasu zatrudnienia w danej agencji.

System fazowy jest inny dla każdej firmy. Jest to zależne od układu zbiorowego CAO, które w danej firmie obowiązuje, odpowiadającego organizacjom branżowym: ABU albo NBBU.

Fazy według ABU

ABU, czyli Generalny Związek Agencji Pracy Tymczasowej wyróżnia fazy A, B i C.

Faza A

W fazie A znajdujesz się, jeśli dla tej samej agencji pracy tymczasowej przepracowałeś mniej, niż 78 tygodni. Do fazy A wlicza się każdy przepracowany tydzień, natomiast nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin. Na tym etapie możesz otrzymać nieograniczoną liczbę umów o pracę tymczasową. Nie ma też znaczenia, dla ilu różnych klientów (zleceniodawców) pracujesz. Faza ta porównywalna jest do faz 1 i 2 układu zbiorowego pracy, opracowanego przez związek NBBU.

W sytuacji, gdy twój stosunek pracy był krótszy niż 26 kolejnych tygodni, albo w tym czasie podjąłeś pracę dla innej agencji pracy tymczasowej, liczenie 78 tygodni rozpoczyna się od nowa. Jeżeli natomiast przerwa zaistnieje pomiędzy dwiema umowami o pracę tymczasową, wynoszącymi co najmniej 25 tygodni, przepracowane tygodnie wliczają się do ogólnej liczby przepracowanych tygodni. Po przerwie agencja pracy tymczasowej będzie kontynuowała naliczanie tygodni od miejsca, w którym nastąpiła przerwa. W każdym razie tak długo, jak długo będziesz w tym czasie pracować dla tej samej agencji.

W fazie A pracujesz na podstawie umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia (tzw. uitzendbeding), o ile nie zawarłeś z agencją pracy tymczasowej umowy na czas określony. Dzięki klauzuli o zatrudnieniu tymczasowym, możesz jako pracownik tymczasowy wskazać w dowolnym momencie, że chcesz przestać pracować. Musisz jednak zgłosić to w swojej agencji pracy tymczasowej przynajmniej jeden dzień roboczy przed zerwaniem stosunku pracy.

Faza B

Faza B rozpoczyna się, kiedy pracownik: a) po zakończeniu fazy A kontynuuje pracę dla tej samej agencji pracy tymczasowej, albo b) w ciągu 26. tygodni po zakończeniu fazy A znów jest wysłany do pracy przez tę samą agencję pracy tymczasowej.

Przystępując do pracy w fazie B, zawsze dostaniesz jedynie umowę tymczasową. O długości trwania takich kontraktów agencje pracy tymczasowej decydują same. Jednak począwszy od 5 listopada 2017 roku, strony mogą uzgodnić maksymalnie sześć umów na czas określony w przeciągu czterech lat. W przypadku wystąpienia pomiędzy umowami w fazie B przerwy trwającej krócej, niż trzynaście tygodni, przerwa ta wliczać się będzie do całkowitego czasu trwania fazy B. W fazie B nie uwzględnia się klauzuli tymczasowego zatrudnienia.

Jeśli w trakcie trwania tej fazy skończy się dla ciebie praca u danego zleceniodawcy, to agencja pracy tymczasowej musi szukać innej, odpowiadającej ci pracy. Do czasu aż to się stanie masz prawo do części swojego wynagrodzenia. Musisz jednak zaakceptować pracę, którą oferuje ci agencja pracy tymczasowej. O odpowiedniej pracy mowa jest wtedy, kiedy chodzi o stanowisko, które jest nie więcej niż dwie grupy stanowisk niższe, niż pierwsza praca, którą wykonywałeś (lub ostatnie stanowisko, które wykonywałeś na podstawie trwającej umowy, jeśli grupa stanowisk jest wyższa). Także liczba godzin, które przepracowałeś na nowym zleceniu (tygodniowo, miesięcznie lub okresowo), musi odpowiadać liczbie uzgodnionych godzin pracy, zawartych w umowie. W tym czasie musisz oferować swoją gotowość do pracy. Jeżeli agencja pracy tymczasowej znalazła dla ciebie odpowiednią pracę, a ty jej odmówisz, wówczas wygasa twoje prawo do pracy zastępczej oraz kontynuacji wynagrodzenia.

W przypadku, gdy w fazie B, po zakończeniu umowy nie pracujesz dla swojej agencji pracy tymczasowej mniej, niż 13 tygodni, tygodnie te są wliczane do struktury czteroletniej. Jeśli natomiast nie pracowałeś dla swojej agencji pośrednictwa pracy w okresie pomiędzy 13. a 26. tygodniami, faza B rozpocznie się ponownie. Natomiast, jeżeli nie pracujesz dla swojej agencji pracy tymczasowej przez okres 26. tygodni lub dłużej, powracasz do początku fazy A.

Faza C

Rozpoczyna się, gdy: a) kontynuujesz pracę natychmiast po zakończeniu fazy B lub b) w ciągu trzynastu tygodni po zakończeniu fazy B zostaniesz ponownie wysłany do pracy przez tą samą agencję pracy tymczasowej.

W fazie C pracujesz zawsze na podstawie umowy na czas określony. W fazie tej nie może być zastosowana klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia. Jeżeli zleceniodawca zakończy zlecenie, twoja umowa z agencją pracy tymczasowej trwa dalej i agencja musi wypłacać ci część wynagrodzenia. W takiej sytuacji agencja pracy tymczasowej musi także szukać dla ciebie odpowiedniej pracy zastępczej.

W sytuacji, gdy w trakcie trwania tej fazy skończy się dla ciebie praca u danego zleceniodawcy, to sposób postępowania agencji pracy tymczasowej jest taki, jak w tej samej sytuacji w fazie B.

Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana w pierwszym kolejnym dniu roboczym, zarówno przez ciebie, jak i przez agencję pracy tymczasowej. W takim przypadku musi zostać zachowany stosowny okres wypowiedzenia. Agencja pracy tymczasowej potrzebuje w tym celu zgody urzędu pracy UWV WERKbedrijf lub sądu rejonowego na rozwiązanie umowy. Okres wypowiedzenia dla obu stron wynosi miesiąc, chyba że w umowie zaznaczono inaczej. Jeśli jednak uzgodniono dłuższy okres wypowiedzenia (maksymalnie: sześć miesięcy), to on również obowiązuje obie strony. Jeśli osiągniesz wiek emerytalny, umowa na czas nieokreślony wygaśnie automatycznie.

W przypadku, gdy po zgodnym z prawem rozwiązaniu umowy o oddelegowanie w fazie C, rozpoczniesz pracę dla tej samej agencji pracy tymczasowej, powracasz do początku fazy B. Jeśli natomiast nie pracowałeś dla swojej agencji pracy tymczasowej przez 26 tygodni (6 miesięcy) lub dłużej i po tym okresie ponownie podejmiesz z nią współpracę, powrócisz do początku fazy A.

Fazy według NBBU

W Holenderskim Związku Agencji Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej mowa jest o fazach 1, 2, 3 i 4.

Faza 1

Dotyczy pierwszych 26. przepracowanych tygodni. Liczba przepracowanych godzin w tygodniu nie ma wpływu na ogólną liczbę przepracowanych tygodni. W fazie pierwszej obowiązuje klauzula o zatrudnieniu tymczasowym: jeśli nie pracujesz, nie otrzymujesz żadnej pensji. Ponadto otrzymujesz wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane godziny.

Faza 2

Następnie przechodzisz do fazy 2, która trwa 52 tygodnie. Także i w tej fazie masz do czynienia z klauzulą o zatrudnieniu tymczasowym. W przypadku wystąpienia przerwy pomiędzy dwoma umowami, wynoszącej 26 tygodni lub dłużej, liczenie przepracowanych tygodni rozpoczyna się ponownie w fazie 1.

Faza 3

W fazie 3 rozpoczyna się twoja umowa na czas określony: jest to umowa zawierająca początkową i końcową datę współpracy. Faza ta może trwać maksymalnie 4 lata, podczas których można zawrzeć maksymalnie 6 umów na czas określony.

W okresie obowiązywania umowy istnieje obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Oznacza to, że twoja pensja wypłacana jest także w trakcie świąt państwowych oraz w przerwach w pracy.

W fazie 3. nie ma zastosowania klauzula o zatrudnieniu tymczasowym. Twój obowiązek świadczenia pracy wygaśnie w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

Jeżeli nie pracowałeś dla tej samej agencji pracy tymczasowej przez okres 6. miesięcy lub dłuższy, powrócisz do fazy 1.

Faza 4

W sytuacji, gdy zakończysz fazę 3, a praca w ciągu sześciu miesięcy będzie kontynuowana lub zostanie zawarta nowa umowa o pracę tymczasową, znajdziesz się w fazie 4.

W fazie 4 otrzymasz umowę na czas nieokreślony. Również w tej fazie nie ma zastosowania klauzula o zatrudnieniu tymczasowym. Ponadto masz prawo do ciągłości wynagrodzenia w trakcie świąt i przerw w pracy.

Jeśli podczas trwania fazy 4 dojdzie do nieplanowanych przerw w pracy, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do znalezienia ci odpowiedniej i zastępczej pracy oraz zaoferowania ci jej. Pracę tą musisz zaakceptować, jeżeli jest ona na tym samym poziomie, co twoje poprzednie stanowisko, lub co najwyżej dwa poziomy niżej. W przypadku, gdy twoja agencja pracy tymczasowej nie może zaoferować ci odpowiedniej pracy, twoja pensja zostanie ci wypłacona do wysokości ostatniego pobranego wynagrodzenia.

 

Źródło: uitzendbureau.nl

Foto: pixabay.com

 

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze